Update 16 Corona Virus

Beste leden,

Wij merken dat het in de gangen bij verwisseling van de groepslessen nogal druk kan zijn en de doorstroming niet goed verloopt. Juist in deze tijd moet hier extra op gelet worden.

Om de doorstroming te verbeteren bij de groepslessen zijn kapstokken bij de achterdeuren in beide zalen geplaatst. De jas en eventueel kleine tas moeten aan deze kapstok opgehangen worden. Niet aan de kapstokken in de gang. Na de les wordt de zaal verlaten via de achterdeur van de zaal. Op deze manier vermijden wij drukte bij het wisselen van de groepen voor een les. Kom jij met de auto en wil jij jouw parkeerkaart bij ons afstempelen, doe dit dan voorafgaand aan de les.

Graag willen wij ook via deze e-mail eerdere aangescherpte maatregelen nog even extra benoemen. Bij binnenkomst moet iedereen zich melden bij de receptie en aangeven of er een groepsles of fitnessblok is gereserveerd. Nog steeds is de vraag om niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de groepsles te komen. Als jij te laat bent voor de groepsles dan kom jij helaas de les niet meer in. Bij een reservering voor een fitnessblok vragen wij ook om te komen op de tijd dat jouw blok start. Een fitnessblok is 75 minuten en de vraag is dan ook om na de 75 minuten niet te blijven hangen in de sportschool, maar deze gelijk te verlaten.

Verder zien wij in de praktijk gebeuren dat er gereserveerd wordt voor een groepsles of fitnessblok en er vervolgens niet wordt opgedaagd. Dit is niet de bedoeling en zonde van de gereserveerde plek. Vanaf nu is er een sanctie in het reserveringssysteem gezet dat het reserveren blokkeert na 2 keer afwezigheid. Als dit gebeurd bij jou, kan er contact worden opgenomen met de receptie.

Hartelijk dank alvast voor jullie medewerking. Laten wij er samen voor zorgen dat wij open mogen blijven! Let goed op jezelf en elkaar!

Met sportieve groet,

Team Olympic Gym Amsterdam


English:

Dear members,

We noticed that it can be quite busy in the hallways when classes follow up on each other and there’s no good walking flow in the hallways. Especially in this time of the year extra attention has to be paid to this.

To improve the walking flow with the groupclassses, coat racks have been placed in the classrooms. The coat and small bag must be hung on this coat rack. Not on the coat racks in the hallway. After the class the room will be left through the back door of the room. This way we avoid crowds when changing groups for a lesson. If you come with your car and want to stamp your parking ticket at the reception, please do so before the class.

We would also like to use this e-mail to mention previous tightened measures. Upon arrival, everyone must report to reception and indicate whether a groupclass or fitnessslot has been reserved. Still the question is not to come earlier than 5 minutes before the start of the groupclass. If you are late for the groupclass, you will unfortunately not be able to enter the class. When making a reservation for a fitnessslot, we also ask you to arrive at the time your slot starts. A fitnessslot is 75 minutes and the question is not to stay in the gym after 75 minutes, but to leave it immediately.

Furthermore, we see that in practice it happens that a groupclass or fitnessslot is reserved and then not shown up. This is not the intention and sin of the reserved spot. From now on there is a sanction in the reservation system that blocks the reservation after 2 absences. If this happens to you, you can contact the reception.

Thank you very much in advance for your cooperation. Let's make sure together that we can stay open! Take care of yourself and each other!

Kind regards,

Team Olympic Gym Amsterdam