Algemene voorwaarden

Olympic Gym Amsterdam

ARTIKEL 1:  

Het lidmaatschap is aangegaan voor de duur van respectievelijk 3, 6, 12 of 24 maanden. De duur van de overeenkomst is afhankelijk van het gekozen ‘pakket’. Zonder rechtsgeldige opzegging, zoals bepaald in artikel 2, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd en maandelijks opzegbaar.  


ARTIKEL 2:  
Opzegging van het lidmaatschap kan geschieden tegen het einde van de in artikel 1 genoemde termijn. Deze opzegging dient per mail gestuurd te worden naar info@olympicgymamsterdam.nl. Na de verstreken periode geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.  


ARTIKEL 3:  

Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is alleen mogelijk als dit op medische gronden noodzakelijk is of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van OGA. Als bewijs dient een doktersverklaring of een kopie van de inschrijving in de nieuwe gemeente te worden overgelegd. In deze gevallen geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Opzegging dient te geschieden op een wijze zoals in artikel 2 beschreven.  

ARTIKEL 4:  

Wijziging van een lidmaatschap kan plaatsvinden vanaf 3 maanden na de inschrijfdatum en alleen voor eenzelfde looptijd of langer. Er wordt dan een nieuwe overeenkomst voor 3, 6, 12 of 24 maanden aangegaan.  

ARTIKEL 5:  

In geen enkel geval kan aanspraak gemaakt worden op restitutie van lidmaatschapsgelden. In het geval van een langdurige blessure en/ of letsel of zwangerschap heeft OGA een speciale regeling. Het lidmaatschapsgeld wordt doorbetaald maar met schriftelijke toestemming van OGA kan de periode dat u door voornoemde redenen niet hebt kunnen sporten, aan het einde van de contractsperiode kosteloos worden ‘ingehaald’. Dit kan niet met terugwerkende kracht.
 

ARTIKEL 6:  

Het lidmaatschapsgeld dient maandelijks bij vooruitbetaling, uiterlijk op de eerste dag van de kalendermaand, te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. Indien het verschuldigde niet binnen 14 dagen alsnog wordt voldaan, gaat OGA over tot het incasseren van haar vordering. U bent dan tevens de kosten voor deze (buitengerechtelijke) incasso en de wettelijke rente verschuldigd.  

ARTIKEL 7:  

Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd of een dergelijke betaling om wat voor reden dan ook geen doorgang vindt, brengt OGA een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening om het bedrag alsnog te incasseren.  

Pagina-einde 


ARTIKEL 8:  

OGA is bevoegd op 1 januari van elk kalenderjaar de prijzen te verhogen met maximaal 5%. OGA behoudt zich het recht voor eenzijdig de prijzen te wijzigen. Een dergelijke prijswijziging wordt 2 maanden van tevoren aangekondigd. Na deze termijn gaat de prijswijziging direct in.  

ARTIKEL 9:  

Tevens is OGA gerechtigd om eenzijdig wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen.  

ARTIKEL 10:  

In het jaar dat een ‘jeugdlid’ (lid met een Junior Card) de leeftijdsgrens van 18 jaar bereikt, wijzigt zijn/haar lidmaatschap per die datum automatisch in het ‘Results Onbeperkt’. Alsdan is ook het daarvoor geldende tarief verschuldigd.  


ARTIKEL 11:  

Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Ieder lid dient zijn ledentag altijd bij zich te hebben. Bij verlies of diefstal van deze brengt OGA € 5,- in rekening voor het maken van een nieuwe tag.  

ARTIKEL 12:  

Ieder lid is verplicht om de huisregels van OGA in acht te nemen.  

ARTIKEL 13:  

OGA is gerechtigd het abonnement eenzijdig en voortijdig te beëindigen, in geval het lid zich ondanks schriftelijke waarschuwing niet aan de huisregels houdt, dan wel zich zodanig misdraagt dat van OGA in redelijkheid voortzetting van het lidmaatschap niet kan worden gevergd. 


ARTIKEL 14:  

OGA is bevoegd om de openingstijden van (onderdelen van) de club tijdelijk of blijvend te wijzigen. Tijdens zon- en feestdagen, verbouwing en/of interne opleidingsdagen kan OGA de club geheel of gedeeltelijk sluiten. Gedurende de zomerperiode is een aangepast zomerrooster van kracht.
 

ARTIKEL 15:  

Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van OGA geschiedt op eigen risico.
 

ARTIKEL 16:  

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Indien een bepaling uit het abonnement en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt, tast dit de geldigheid van de gehele overeenkomst niet aan.  


ALGEMENE VOORWAARDEN OLYMPIC GYM AMSTERDAM | OLYMPISCH STADION 23 | 1076 DE AMSTERDAM | 020-675 23 13 INFO@OLYMPICGYMAMSTERDAM.NL | WWW.OLYMPICGYMAMSTERDAM.NL