arrow_drop_up arrow_drop_down

Corona updates

Vind hier alle Corona updates van nieuw tot oud die zijn verstuurd naar alle leden.

Zie de Corona updates
Olympic Gym Amsterdam heeft alle leden via het e-mailadres dat bij ons bekend is geïnformeerd over de Corona Crisis, de maatregelen die wij hebben moeten treffen in de verschillende periodes en de stappen die wij hebben ondernomen. Dit is via de mail gegaan en heb jij in onze nieuwsbrieven en op onze website onder Blog / Nieuws kunnen teruglezen. Kun jij het niet vinden? Scroll dan helemaal onderaan de homepage naar de zoekbalk en typ daar Corona in, daar krijg je dan alle updates onder elkaar.


Elk lid heeft deze Corona Updates in zijn of haar mailbox ontvangen, als jij niks hebt ontvangen kan het mogelijk zijn dat wij niet beschikken over jouw juiste e-mailadres. Als jij dit vermoedt neem dat contact op met talisa@olympicgymamsterdam.nl dan passen wij deze gegevens aan in het systeem.

Voor het overzicht hebben wij hieronder de Corona Updates nog eens verzameld van meest recent tot het eerste bericht.

Update 16 Corona Virus -Groepslessers via achterdeur vertrekken

Update 16 Corona Virus - groepslessers via achterdeur vertrekken verzonden op 29-10-2020


Beste leden,


Wij merken dat het in de gangen bij verwisseling van de groepslessen nogal druk kan zijn en de doorstroming niet goed verloopt. Juist in deze tijd moet hier extra op gelet worden.


Om de doorstroming te verbeteren bij de groepslessen zijn kapstokken bij de achterdeuren in beide zalen geplaatst. De jas en eventueel kleine tas moeten aan deze kapstok opgehangen worden. Niet aan de kapstokken in de gang. Na de les wordt de zaal verlaten via de achterdeur van de zaal. Op deze manier vermijden wij drukte bij het wisselen van de groepen voor een les. Kom jij met de auto en wil jij jouw parkeerkaart bij ons afstempelen, doe dit dan voorafgaand aan de les.


Graag willen wij ook via deze e-mail eerdere aangescherpte maatregelen nog even extra benoemen. Bij binnenkomst moet iedereen zich melden bij de receptie en aangeven of er een groepsles of fitnessblok is gereserveerd. Nog steeds is de vraag om niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de groepsles te komen. Als jij te laat bent voor de groepsles dan kom jij helaas de les niet meer in. Bij een reservering voor een fitnessblok vragen wij ook om te komen op de tijd dat jouw blok start. Een fitnessblok is 75 minuten en de vraag is dan ook om na de 75 minuten niet te blijven hangen in de sportschool, maar deze gelijk te verlaten.


Verder zien wij in de praktijk gebeuren dat er gereserveerd wordt voor een groepsles of fitnessblok en er vervolgens niet wordt opgedaagd. Dit is niet de bedoeling en zonde van de gereserveerde plek. Vanaf nu is er een sanctie in het reserveringssysteem gezet dat het reserveren blokkeert na 2 keer afwezigheid. Als dit gebeurd bij jou, kan er contact worden opgenomen met de receptie.


Hartelijk dank alvast voor jullie medewerking. Laten wij er samen voor zorgen dat wij open mogen blijven! Let goed op jezelf en elkaar!


Met sportieve groet,


Team Olympic Gym Amsterdam


English:


Dear members,


We noticed that it can be quite busy in the hallways when classes follow up on each other and there’s no good walking flow in the hallways. Especially in this time of the year extra attention has to be paid to this.


To improve the walking flow with the groupclassses, coat racks have been placed in the classrooms. The coat and small bag must be hung on this coat rack. Not on the coat racks in the hallway. After the class the room will be left through the back door of the room. This way we avoid crowds when changing groups for a lesson. If you come with your car and want to stamp your parking ticket at the reception, please do so before the class.


We would also like to use this e-mail to mention previous tightened measures. Upon arrival, everyone must report to reception and indicate whether a groupclass or fitnessslot has been reserved. Still the question is not to come earlier than 5 minutes before the start of the groupclass. If you are late for the groupclass, you will unfortunately not be able to enter the class. When making a reservation for a fitnessslot, we also ask you to arrive at the time your slot starts. A fitnessslot is 75 minutes and the question is not to stay in the gym after 75 minutes, but to leave it immediately.


Furthermore, we see that in practice it happens that a groupclass or fitnessslot is reserved and then not shown up. This is not the intention and sin of the reserved spot. From now on there is a sanction in the reservation system that blocks the reservation after 2 absences. If this happens to you, you can contact the reception.


Thank you very much in advance for your cooperation. Let's make sure together that we can stay open! Take care of yourself and each other!


Kind regards,


Team Olympic Gym Amsterdam

Update 15 Corona Virus - Douches en kleedkamers gesloten

Update 15 Corona Virus - Douches en kleedkamers gesloten verzonden op 15-10-2020


Beste leden,


Door aangescherpte maatregelen vanuit de overheid, moeten toch de kleedkamers en douches dicht. Dit gaat vanaf vrijdag 16 oktober in. Kom dus omgekleed en wel naar de sportschool! Neem daarbij zo min mogelijk spullen mee. Heb je spullen bij je, stop deze dan in een kleine sporttas die je makkelijk mee kunt nemen tijdens het trainen/groepsles. Voor je jas staan er kapstokken bij de balie en in de gang!


Onze excuses voor het ongemak, wij hopen dat wij snel weer onze kleedkamers en douches mogen openen.


Tot snel weer bij Olympic Gym Amsterdam.


Team Olympic Gym Amsterdam


English:


Dear members,

Because of the increased measurements from the government, we will have to close the showers and dressing rooms. This will commence friday the 16th of October. So please make sure that you come to the gym in your sporting outfit! Take as little stuff as possible. If you were to bring some stuff, put these in a small sporting bag that you can take with you during the training/ group lessons. For your coats we will place coat racks at the reception and in the hallway.


We're sorry for the inconvenience, we hope we can reopen our shower and dressing room facilities as soon as possible.


See you soon at Olympic Gym Amsterdam.

Team Olympic Gym Amsterdam

Update 14 Corona Virus + Nieuws verbouwing

Update 14 Corona Virus + Nieuws Verbouwing verzonden op 5-10-2020


Beste leden,

Gisteren is er opnieuw een persconferentie geweest waarin de maatregelen weer flink zijn aangescherpt voor verschillende sectoren. Voor ons gelukkig goed nieuws, want voor de sportscholen veranderd er vrijwel niets. Uiteraard blijven de huidige regels die wij hanteren van kracht.

Verder is het jullie hoogstwaarschijnlijk niet ontgaan dat wij zijn begonnen met een verbouwing. Zoals in de nieuwsbrief eerder aangegeven willen wij jullie via deze e-mail hierover informeren. Wij willen jullie in deze e-mail ook uitleggen waarom deze verbouwing plaatsvindt.

Het afgelopen jaar is een bewogen jaar geweest en wij moesten onze deuren maar liefst 3,5 maand sluiten wegens COVID-19. Vanaf 1 juli mochten de deuren gelukkig weer open met de nodige maatregelen. Helaas heeft de sluiting een hoop teweeg gebracht en zo ook de nodige consequenties bij ons opgeleverd. In de afgelopen periode hebben wij daarom kritisch moeten kijken naar onze huidige situatie en hoe wij deze op een juiste manier kunnen vervolgen. Hierdoor moesten wij een aantal besluiten nemen, wat tot het volgende heeft geleid:

Een gedeelte van de ruimte waar Olympic Gym Amsterdam zich in bevindt gaan wij teruggeven aan de verhuurder. Een gedeelte van de overgebleven ruimte gaan wij daarom efficiënter indelen. Voor de huidige indeling en hoe de indeling gaat worden, verwijzen wij jullie graag naar onderstaande plattegrond.


Olympic Gym Amsterdam verbouwing


Hieronder nog even puntsgewijs de veranderingen:

 • Zaal 2 en de kantoren die hierboven zijn gelegen, komen te vervallen. [rood/wit gestreept]
 • Skinmetics gaat verplaatsen [paars] en de kapper gaat weg. In deze ruimte wordt de nieuwe entree, juice bar en receptie geplaatst. [groen]
 • Naast de nieuwe locatie van Skinmetics komt een open kantoor voor onze werknemers. [bruin/groen]
 • De dameskleedkamer schuift op en komt naast die van de heren te liggen. [roze/blauw]
 • Door de opschuiving van de dameskleedkamer, het weggaan van de kapper en de herindeling van de juice bar en receptie, wordt er een nieuwe trainingszaal gecreëerd. [rood]
 • De sauna en het Turks-stoomcabine komen te vervallen.
 • Waar voorheen de Inbody-scan, de zonnebank en de UA winkel zaten, komt een extra functionele trainingsruimte. [geel]

De dames- en herenkleedkamer krijgen dus eindelijk een upgrade(!). Verder gaan we door alle veranderingen onze ruimtes efficiënter gebruiken. Hiermee vervangen wij de ruimtes die wij eerder in gebruik hadden. Dit heeft helaas wel geresulteerd in het feit dat wij afscheid nemen van de Sauna en het Turks-stoombad. Wij begrijpen dat dit voor de leden die hier gebruik van maken als vervelend nieuws komt. Wij zijn op het moment nog aan het onderzoeken of wij in de toekomst infrarood sauna’s kunnen plaatsen.

Met een verbouwing is enige overlast helaas niet uit de weg te gaan. Wij zullen ons uiterste best doen om dit tot het minimum te beperken. De kleedkamers zullen voor een korte periode buiten gebruik zijn en wij sturen hier bijtijds een bericht over. Er gaat gestart worden bij de herenkleedkamer en dat wordt gevolgd met de dameskleedkamer.

Heel erg bedankt voor jullie medewerking en op naar een mooi resultaat!

Voor vragen kan jij terecht via ons telefoonnummer 020-6752313 of stuur een e-mail naar info@olympicgymamsterdam.nl


Let goed op jezelf en elkaar!


Met sportieve groet,


Team Olympic Gym Amsterdam


English


Dear members,


Yesterday there was another press conference in which the measures were tightened up for various sectors. Fortunately almost nothing will change for the gyms. Of course, the current rules that we have remain in force.


Furthermore, it has probably not escaped your notice that we have started a renovation. As previously indicated in the newsletter, we would like to inform you about this via this e-mail. In this e-mail we also want to explain why this renovation is taking place.

The past year has been an eventful year and we had to close our doors for 3.5 months because of COVID-19. From 1 July the doors were open again with the necessary measurements. Unfortunately, the closure has brought a lot of consequences for us. In the past period we have had to look critically at our current situation and how we can continue it in the right way. As a result, we had to take a number of decisions, which led to the following:


We will return part of the space where Olympic Gym Amsterdam is located to the landlord. A part of the remaining space we will divide more efficiently. For the current layout and how the layout will be, we would like to refer you to the plan below.

Olympic Gym Amsterdam verbouwing


Listed below you will find the changes:

 • Room 2 and the offices located above will be removed. [red/white striped]
 • Skinmetics will move [purple] and the hairdresser will leave. In this room the new entrance, juice bar and reception will be placed. [green]
 • Next to the new location of Skinmetics there will be an open office for our employees. [brown/green]
 • The ladies' changingroom will be moved up and placed next to the men's changingroom. [pink/blue]
 • By shifting the ladies' changingroom, leaving the hairdresser and rearranging the juice bar and reception, a new training room is created. [red]
 • The sauna and Turkish-steam cabin will be demolished.
 • Where previously the Inbody-space, sunbed and UA store were located, now there will be extra functional training space. [yellow]

So the ladies and men’s changingroom will finally get an upgrade(!). Furthermore, due to all the changes, we are going to use our rooms more efficiently. The rooms we used before will be replaced! Unfortunately this has resulted in the fact that we say goodbye to the Sauna and Turkish steam bath. We understand that this comes as unpleasant news for the members who use it. We are currently still investigating whether we can install infrared saunas in the future. More information about this will come at a later time.


Unfortunately with a renovation some inconvenience can not be avoided. We will do our utmost to keep this to a minimum. The changingrooms will be out of use for a short period of time and we will send you a message about this in time. We will start at the men's changingroom and that will be followed by the ladies changingroom.


Thank you very much for your cooperation and we are looking forward to a great end result!


If you have any questions, please call us on 020-6752313 or send an e-mail to info@olympicgymamsterdam.nl.


Take care of yourself and each other!


With sportive greetings,


Team Olympic Gym Amsterdam

Update 13 Corona Virus - Maak zelf goed schoon

Update 13 Corona Virus


Beste leden,


Na onze afgelopen e-mail zien wij dat het aanmelden via de app vele malen beter gaat. Onze complimenten hiervoor. Let’s keep up the good work!


In de praktijk zien wij helaas nog wel gebeuren dat men de apparaten na gebruik niet goed schoonmaakt. Voor jouw eigen veiligheid adviseren wij daarom om het apparaat zelf goed schoon te maken voor gebruik.


Verder heeft Rutte afgelopen week ingestemd met het kabinet en is er een dringend advies voor het dragen van mondkapjes in openbare ruimtes. Voor sportscholen houdt dit in om overal een mondkapje te dragen behalve tijdens het sporten. Wij volgen het advies van het kabinet en willen jullie daarom ook adviseren om een mondkapje te dragen bij binnenkomst, in de gang, toilet en in de kleedkamers. Nogmaals het is een advies en geen verplichting.

Mocht jij niet in het bezit van een mondkapje zijn en deze toch graag willen dragen, kan jij een mondkapje bij de receptie kopen voor 1,- euro.


Alvast hartelijk dank voor jullie begrip en tot snel bij Olympic Gym Amsterdam!


Met sportieve groet,


Team Olympic Gym Amsterdam


English


Dear members,


After our last email, we see that signing up via the app is much better. Our compliments for this. Let's keep up the good work!

Unfortunately we still see that people do not clean the devices properly after use. For your own safety, we therefore advise you to clean the device well before you’re going to use.


Last week Rutte has agreed with the cabinet and there is an urgent advice for wearing face masks in public areas. For gyms this means to wear a face mask everywhere except during your work-out. We follow the advice of the cabinet and would therefore like to advise you to wear a face mask when entering, in the hallway, toilet and in the changing rooms. Again it is an advice and not an obligation, but with this we may be able to prevent a 2nd closure.


If you are not in possession of a face mask and want to use one, you can buy one at the reception for 1,- euro.


Thank you for your understanding and see you soon at Olympic Gym Amsterdam!


Kind regards,


Team Olympic Gym Amsterdam

Update 12 Corona Virus - Nieuwe regels

Update 12 Corona Virus nieuwe regels verzonden op 29-9-2020


Beste leden,


Ondertussen is het ruim 3 maanden geleden dat wij onze deuren weer mochten openen. Vanaf toen zijn de landelijke regels langzaam versoepeld. Dit ging lange tijd goed, maar na de persconferentie van gisteravond blijkt dat het aantal besmettingen toch weer stijgt. Voor de komende drie weken gelden weer aangescherpte regels. Wat betekent dit nu voor ons?

 

Het kabinet geeft nadrukkelijk aan dat sportgelegenheden een uitzondering vormen op dat genoemde aantal personen op binnen locaties. Sportscholen mogen dezelfde aantal leden bedienen als voor deze nieuwe maatregelen. Toch willen wij door de stijging van het aantal besmettingen de bestaande regels binnen Olympic Gym Amsterdam aanscherpen.   

 

Het was al verplicht om je van te voren aan te melden via onze app voor een tijdslot of groepsles, maar in de praktijk blijkt toch dat mensen binnenkomen zonder een reservering. Dit kan nu niet meer en gaan wij hier strenger op controleren. Bij binnenkomst meld je je bij de receptie en de receptionist controleert of jij je hebt aangemeld. Als jij je niet hebt aangemeld en het tijdslot zit vol, dan kunnen wij jou geen toegang geven tot de gym. Je kan dan terugkomen op het eerst volgende tijdslot waar plek is. Als jij niet kan komen, meld je dan af voor jouw gereserveerde tijdslot/groepsles.


De regels die wij hanteren nogmaals op een rij:

 •  Kom alleen als jij je goed voelt/geen klachten.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Desinfecteer je handen.
 • Meld jij van te voren aan via onze app voor de fitness en groepslessen.
 • Meld je bij binnenkomst bij de receptie.
 • Het is verplicht om een handdoek mee te nemen tijdens het sporten.
 • Maak na gebruik de apparaten en materialen schoon.


Wij willen benadrukken dat het ontzettend belangrijk is er samen voor te zorgen dat deze regels gerespecteerd worden en dat wij rekening met elkaar blijven houden. De afgelopen periode hebben wij samen een veilige omgeving weten te creëren, waar we aan onze gezondheid kunnen blijven werken. Hiervoor onze complimenten ook naar jullie toe. Dus laten wij dit zo houden!

 

Voor vragen kunnen jullie altijd terecht via e-mail of via de telefoon: 020-6752313.

 

Met sportieve groet,

 

Team Olympic Gym Amsterdam

 

**ENGLISH**

Dear members,

 

It has been more than 3 months since we could re-open our doors. Since then the rules have slowly but steadily decreased. This went well for a while, but after the press conference last night it became clear that the infections are rising once again. For the next three weeks there will be several new rules throughout the country. But what does this mean for Olympic Gym Amsterdam?

 

The government emphasizes that sports locations are an exception to the rule about the number of people that can be at an indoor location at a time. This means that gyms can keep the same number of visitors as before these new rules. Although this is good news, we would like to sharpen our current rules because of the increase of new infections.

It was already mandatory to book a timeslot for a gym session or group lesson at Olympic Gym. Unfortunately, we have noticed that some members still come to train without a reservation. This will no longer be possible. We will check this very strictly, make sure you book your gym session or group lesson beforehand. When you enter at the reception our receptionist will check if you have a reservation. If you have no reservation and the timeslot is fully booked, you will need to exit the gym. You can then try and book the next timeslot if there is still space. If for any reason you cannot make a gym session or group lesson always cancel your booking, so you do not block unnecessarily for another member.

 

Please follow the following rules strictly:

 • Only come for your workout if you are feeling well/ not sick.
 • Keep 1,5 meters distance at all times.
 • Disinfect your hands.
 • Reserve a timeslot for gym session or group lessons before you come to the gym.
 • Check in at the reception with the receptionist.
 • It is mandatory to bring a fresh towel for your workout.
 • Clean the gym equipment after use with the disinfection sprays and paper towels.

 

We want to emphasize that it is of the utmost importance that we make sure we respect and follow these rules together and keep caring for each other in these difficult times. The last few months we have created a safe place to train and keep working on our health. We want to keep serving you, but this is only possible if we respect each other and follow the rules. You have done an amazing job with the rules so far, please let us keep it that way so we can keep helping you stay fit!

 

For questions you can send an e-mail or call 020-6752313.

 

Best regards,

 

Team Olympic Gym Amsterdam

 

Update 11 Corona Virus - Wijziging protocol

Update 11 Corona Virus protocol wijziging verzonden op 3-7-2020


Lieve Leden,


Afgelopen week zijn onze deuren eindelijk weer open gegaan en wat zijn wij ontzettend blij en trots om te zien dat velen van jullie niet konden wachten om weer te beginnen. Wij hopen dat de mensen die reeds zijn geweest met een veilig en goed gevoel hebben getraind!


Na het protocol, verstuurd op 22 juni, is er al het één en ander aangepast. Zoals ook in het protocol toen aangegeven zouden wij bij versoepelingen of eventuele aanscherpingen van de Corona-maatregelen jullie hierover informeren.


Via deze e-mail willen wij per 4 juli 2020 de volgende veranderingen doorvoeren:

 •  De routing stopt [wij stappen af van het eenrichtingsverkeer]
 • Uitchecken is niet meer nodig [inchecken wel]
 • De uitgang is als vanouds weer nummer 23 [dit was eerder nummer 18]

Dit heeft een aantal gevolgen:

Voor de ouders onder ons; na afloop van jouw training mag jij jouw kind gewoon weer zelf ophalen bij de kinderopvang en via nummer 23 de gym verlaten.

Mocht jij na jouw training wat willen drinken of eten bij Zus & Zo kan dit gewoon weer zonder dat jij eerst de gym moet verlaten en weer via de hoofdingang naar binnen moet. De regels die in de brasserie gelden blijven wel gewoon gelden.

Met deze veranderingen willen wij iedereen er nogmaals op attenderen: houd 1,5 afstand. Deze regel blijven wij uiteraard hanteren. Geef elkaar de ruimte in de gym, zodat iedereen met een veilig gevoel kan trainen. Daarbij willen wij nogmaals iedereen oproepen om na jouw training de gym direct te verlaten en niet te blijven hangen.


Verder blijf je gewoon reserveren om te trainen of een groepsles te volgen via de Olympic Gym Amsterdam app.


Hartelijk dank weer voor jullie aandacht en wij hopen iedereen via deze e-mail voldoende te hebben geïnformeerd.


Met sportieve groet,

Team Olympic Gym Amsterdam

Update 10 Corona Virus - Aanvulling protocol

Update 10 Corona Virus - Aanvulling protocol


Lieve Leden,


Morgen is het eindelijk zover en mogen onze deuren weer open! In deze e-mail nog een aanvulling en enkele toelichtingen op het protocol dat wij hebben verstuurd op 22 juni 2020.


Goed nieuws! De kleedkamers en douches gaan per 1 juli ook gewoon open.


Let hierbij op het volgende:

- Bij gebruik van de kleedkamers en douches; doe dit binnen het tijdslot dat jij hebt gereserveerd

- Houd 1,5 meter afstand

- Ben niet onnodig lang in de kleedkamers

- Na het openen van jouw kluis desinfecteer het bedieningspaneel


Hieronder een aantal toelichtingen;


Waarom moet jij reserveren en in- en uitchecken?


Fitnesscentra moeten weten wie er aanwezig zijn in de gym. Daarbij moeten wij reserveringen vastleggen in een logboek, zodat er een contactonderzoek kan plaatsvinden bij een eventuele besmetting.


Hoelang duurt 1 tijdslot?


Omdat wij per 1 juli ook weer gebruik mogen maken van de kleedkamers en douches stellen wij de tijdsloten in op 75 min. Hierin kan jij je omkleden, sporten en eventueel douchen.


Waarom zijn de parkeerkaarten zo duur geworden?

Jarenlang heeft Olympic Gym Amsterdam de service aangeboden dat onze leden voor een relatief goedkope prijs kunnen parkeren in de parkeergarage onder het Olympisch Stadion. Dit parkeerticket was geldig voor 3 uur voor €3,50-. Wat de meeste van jullie misschien niet weten, is dat wij de rest prijs betaalden als jij langer dan 1 uur geparkeerd stond. Nogmaals dit was een service, waar wij jaarlijks een hoop geld aan kwijt waren. Gezien de omstandigheden is deze kostenpost helaas op het moment niet meer mogelijk. Wij hopen op jouw begrip hiervoor. Nogmaals als jij 1 uur geparkeerd staat, raden wij jou aan om jouw ticket in de parkeergarage te betalen. Dit is dan goedkoper.


Mag ik als persoon die in de risicogroep valt ook op tijden sporten niet bestemd voor de risico groep?

Ja dit is toegestaan. De reden dat wij een tijdslot hebben gecreëerd voor de zogeheten risicogroep, is om op die tijden een zo veilig en rustig mogelijke omgeving te creëren. Mocht jij als persoon in de risicogroep toch liever op een ander tijdstip sporten, is dit uiteraard mogelijk.


Verder vinden jullie hieronder het protocol van de brasserie Zus & Zo.


Algemene richtlijnen voor de gasten:

1. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers.

2. Aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten

3. Op het terras en binnen mag je alleen zitten, niet staan.

4. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt

5. Personeel van Zus&Zo kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten

6. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op

7. Was bij binnenkomst grondig je handen of gebruik het desinfectie middel bij de ingang

8. Toilet gebruik is voor gasten beperkt mogelijk. 1 persoon per keer. Reinig het toilet zelf voor en na gebruik.. Was na het toiletbezoek grondig je handen

9. Betaal zoveel mogelijk contactloos (pin of mobiel) of leg cash op de balie bij de kassa

10. Via app of telefonisch bestelde producten kunnen in overleg worden geleverd bij de voordeur of opgehaald bij het afhaal loket aan de linkerkant van Zus&Zo

11. Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.


Openingstijden:

Maandag tot en met donderdag 9:00 tot 14:00 uur en van 16:00 tot 20;00 uur

Vrijdag& Zaterdag 9:00 tot 15:00

Zondag 10;00 tot 15:00


Er is een looproute gecreëerd in Olympic Gym, sporters die na of tijdens het trainen naar Zus&Zo willen komen, moeten via de uitgang van nummer 18 uit de gym en buitenom weer naar binnen gaan op nummer 23!!


Bestellen van producten kan via app, sms of telefonisch via het Zus&Zo nummer 06-42143658 [handig voor tijdens het trainen]


Vertel ons:

- Wat je wilt bestellen - ophaaltijd - voor meenemen of binnen nuttigen Ophalen kan op het gewenste tijdstip bij afhaalloket aan de linkerkant van Zus&Zo of we kunnen het naar de voordeur van nummer 23 brengen.

Bezoek aan Zus&Zo:

1. Heb respect voor elkaar en geef elkaar de ruimte

2. Maximaal 2 personen, of meer personen die een gezamenlijke huishouding vormen, mogen binnen een afstand van 1,5 meter aan tafel zitten.

3. Volg zoveel mogelijk de markeringen en houd looprichting aan

4. Bestel bij een medewerker bij binnenkomst bij de kassa en kijk samen naar een geschikte tafel

5. De bestelling word uitgeserveerd op het daarvoor aangegeven gedeelte

6. Bij terras bezoek word de bestelling geplaatst bij het afhaal loket aan de linkerzijde

7. Toilet gebruik is voor gasten beperkt mogelijk. 1 persoon per keer. Reinig het toilet zelf voor en na gebruik.. Was na het toiletbezoek grondig je handen

8. Betaal zoveel mogelijk contactloos, pin, mobiel of krediet storten op je account. Cash geld graag op de balie bij de kassa neerleggen.

9. Niet sportende gasten mogen ingang nummer 23 ook als uitgang gebruiken.


We hopen iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kunnen niet wachten om iedereen weer te zien.


Tot snel,


Het team van Zus&Zo


Nogmaals bedankt weer voor jou aandacht. Wij zien jou graag weer vanaf 1 juli terug bij Olympic Gym Amsterdam!

 

Update 9 Corona Virus - Protocol 1 juli

Update 9 Corona Virus - protocol 1 juli geplaatst op 22-6-2020


Lieve leden,

 

Bijna is het zover en dan mogen jullie eindelijk weer bij ons komen sporten! Om het sporten zo veilig mogelijk te laten verlopen vragen wij jou onderstaand protocol aandachtig te lezen. 

 

Bij binnenkomst zullen bij zowel medewerkers als leden de gezondheidscheck gedaan worden. Bij de receptie hangt een formulier die je moet lezen. Indien jij op één van de vragen ja beantwoord wordt, kan je de gym helaas niet betreden. 

 

Algemeen

 • Bij binnenkomst ben je verplicht om gebruik te maken van de desinfecterende gel (contactloos).
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Maak gebruik van jouw handdoek tijdens het sporten.
 • Fysiek contact is te allen tijde verboden.
 • U kunt alleen bij ons terecht binnen het door jouw gereserveerde tijdsblok.
 • Volg de aanwijzingen op van het personeel.
 • Houd ook bij het betreden en verlaten van onze club voldoende afstand tot andere sporters.

 

Looproute 

 • Er is een looproute gecreëerd in de gym die je moet volgen.
 • Ingang [nr. 23] – uitgang [nr. 18] 

 

Algemeen hygiëne 

 • Vermijd het aanraken van jouw gezicht.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elle boog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was de handen met zeep voor en na het bezoek van Olympic Gym Amsterdam.

 

Blijf thuis

 • Blijf thuis als jij de afgelopen 24 uur last hebt gehad van hoesten, verkoudheid, verhoging, koorts, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies.
 • Blijf thuis als jij op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten hebt.
 • Blijf thuis als jij het coronavirus hebt gehad en dat is de afgelopen 7 dagen vastgesteld.
 • Blijf thuis als jij een huisgenoot met het coronavirus hebt en daar in de afgelopen 14 dagen nog contact mee hebt gehad.
 • Blijf thuis als jij direct contact hebt gehad in de afgelopen 14 dagen met een persoon die positief is getest op het coronavirus.

 

Toiletten en kleedkamers

 • Je kunt gebruik maken van het toilet. 1 persoon per keer. 
 • Reinig het toilet zelf met de daarvoor bestemde schoonmaakspullen. Doe dit voor en na gebruik van het toilet. 
 • Op het moment is er geen toegang tot de kleedkamers, douches, sauna en stoomcabine. Er kunnen ook geen lockers gebruikt worden. Kom daarom omgekleed en wel naar Olympic Gym Amsterdam. Wij gaan kijken of dit in de loop van de maand juli aangepast gaat worden. 

 

Receptie

 • Voor vragen kun jij terecht bij de receptie. Voor uitgebreide vragen, vragen wij jou deze te e-mailen naar info@olympicgymamsterdam.nl. 
 • Mocht jij met de auto komen en in de garage parkeren, dan kan jij jouw parkeerkaart bij de receptie afstempelen voor € 5,-. Dit is voor 3 uur parkeren. Het afstempelen moet voordat je gaat sporten gebeuren. Dit in verband met de looproute. als je de club betreedt binnen het uur raden wij jou aan om in de garage te betalen. Dit is goedkoper.  

Kinderopvang

 • Op het moment is het alleen mogelijk om te komen sporten in de daarvoor gereserveerde tijdsblokken. Tijdens het gereserveerde tijdblok, mag jouw kind naar de kinderopvang. 
 • Schrijf de naam van jouw kind op. Noteer hierbij het tijdsblok dat u heeft gereserveerd. 
 • Aan het einde van uw gereserveerde tijdsblok zullen wij uw kind naar buiten voor de hoofdingang begeleiden waar uw kind opgehaald kan worden.  

 

Ventilatie

 • Het is een gegeven dat goede ventilatie verspreiding van virussen, stof en bacteriën vermindert en het binnenklimaat comfortabel kan houden. Gelukkig is ons pand voorzien van veel ramen en deuren. Wij zullen deze openhouden om voor optimale ventilatie te zorgen. 

 

 

Openingstijden

 

Regulier 

Ma:      7:00 – 14:00 en 16:00 – 22:00

Di:        7:00 – 14:00 en 16:00 – 22:00

Wo:      7:00 – 14:00 en 16:00 – 22:00

Do:       7:00 – 14:00 en 16:00 – 22:00

Vr:        7:00 – 14:00 en 16:00 – 22:00

Za:       8:30 – 14:00 en 15:00 – 17:00

Zo:       8:30 – 14:00 en 15:00 – 17:00

 

 

Risicogroep

Ma:      14:00 – 16:00 

Di:        14:00 – 16:00 

Wo:      14:00 – 16:00

Do:       14:00 – 16:00

Vr:        14:00 – 16:00

Za:       14:00 – 15:00

Zo:       14:00 – 15:00

 

 

Kinderopvang

Ma:      9:00 – 14:00 

Di:        9:00 – 14:00 

Wo:      9:00 – 12:00 

Do:       9:00 – 14:00 

Vr:        9:00 – 14:00 

Za:       9:00 – 14:00 

Zo:       9:00 – 14:00

 

Reservering tijdsblok

 • Je bent verplicht om je voor een tijdsblok te reserveren. 
 • Reserveren kan maximaal 24 uur van te voren voor het desbetreffende tijdsblok. 
 • Kom niet eerder dan het afgesproken tijdsblok. 
 • Na het afgesproken tijdsblok dien je de gym direct te verlaten.  
 • Het stappenplan voor een account bij onze app kan gevonden worden op: https://olympicgymamsterdam.nl/update-olympic-gym-amsterdam-app/ 
 • Wanneer jij je niet kunt aanmelden voor een fitnessessie of groepsles, omdat je niet over een smartphone beschikt kun jij bellen naar de receptie en boeken zij een fitnessessie of groepsles voor jou in. Het telefoonnummer van de receptie is 020-6752313.

 

Fitnessessie

 • Neem de veiligheids- en hygiëneregels in acht.
 • Volg de aanwijzingen op van het personeel.
 • Kom in sportkleding en zorg dat jij een drinkfles bij je hebt.
 • Een handdoek gebruiken in de fitness is verplicht.
 • Iedereen moet zich via de Olympic Gym Amsterdam app aanmelden voor een fitnesssessie. Een fitnesssessie is een uur en elk kwartier kunnen 10 mensen reserveren. De reservering komt 24 uur van te voren open te staan. Als u niet bent aangemeld, dan komt u helaas niet binnen.
 • Er is een aparte tijd per dag tussen 14:00 en 16:00 uur voor de risicogroep. Val jij niet in deze categorie, maak dan geen gebruik van dit tijdslot. 
 • Wij hanteren een vaste nieuwe looproute, zoals aangegeven op de bijgevoegde plattegrond. Dit moet ten alle tijden gehanteerd worden en mag niet van afgeweken worden. Dit is duidelijk in de gym aangegeven.
 • Ingang (nr. 23) – uitgang (nr. 18) 
 • De cardio apparaten worden om en om aangezet om voldoende afstand van elkaar te houden. 
 • De meeste fitness apparaten staan 1,5 meter uit elkaar. Op een aantal fitness apparaten staan verdere instructie om de 1,5 meter afstand te waarborgen. Zodra u met dit apparaat te maken krijgt, volg dan de instructies op. 
 • Bij functioneel trainen (bijvoorbeeld met losse gewichten) doet u dit in de hiervoor aangegeven vakken. 
 • Elke keer na gebruik van een apparaat/attribuut moet je deze desinfecteren met de daarvoor klaargezette desinfectie materialen bij elk desinfectie station.
 • Na een fitnesssessie dien je gelijk het pand te verlaten.

 

Groepslessen

 • Neem de veiligheids- en hygiëneregels in acht.
 • Volg de aanwijzingen op van het personeel.
 • Kom in sportkleding en zorg dat jij een drinkfles bij je hebt.
 • Iedereen moet zich via de Olympic Gym Amsterdam app aanmelden voor een groepsles. De reservering komt 24 uur van te voren open te staan. Als jij niet bent aangemeld, dan kun je helaas niet mee doen aan de groepsles.
 • Wij hanteren een vaste nieuwe looproute, zoals aangegeven op de bijgevoegde plattegrond. Dit moet ten alle tijden gehanteerd worden en mag niet van afgeweken worden. Dit is duidelijk in de gym aangegeven.
 • Ingang (nr. 23) – uitgang (nr. 18).
 • Als jij een les in zaal 1 hebt, wordt deze op het erepodium in het Olympisch Stadion gegeven. Je pakt eerst zelf uit zaal 1 de benodigde materialen en loopt dan door naar het erepodium. 
 • Als jij een les in zaal 2 hebt, wordt deze buiten bij zaal 2 gegeven. Je loopt volgens de looproute naar zaal 2, pakt de benodigde materialen en gaat naar de aangegeven vakken buiten staan. 
 • Bij vertrek worden de materialen eerst gedesinfecteerd en neem jij de materialen terug naar binnen. Vervolgens loop jij via de aangegeven looproute naar de uitgang.
 • De lessen vinden buiten plaats. Kom daarom in sportkleding waarbij je rekening houd met het weer. 
 • Na een groepsles dien je gelijk het pand te verlaten. 

 

Dit definitieve protocol is gebaseerd op informatie die beschikbaar was tot de datum van het versturen van dit protocol. De informatie van de overheid over versoepeling (of eventueel aanscherping) van de Corona-maatregelen verandert echter regelmatig en kan effect hebben op de maatregelen in dit protocol. Wij zullen jou bijtijds informeren over relevante wijzigingen. 

 

Wij hopen jullie met dit protocol voldoende te hebben geïnformeerd. Het is allemaal even anders dan jullie van ons gewend zijn, maar wij hopen toch op deze manier het iedereen naar hun zin te maken en dat iedereen op een veilige manier kan komen sporten! Wij kunnen niet wachten om jullie 1 juli weer in de gym te verwelkomen.


Met sportieve groet,

Team Olympic Gym Amsterdam

 

Update 8 Corona Virus

Update 8 Corona Virus geplaatst op 16-6-2020


Lieve Leden,


Precies 3 maanden geleden moest Olympic Gym Amsterdam haar deuren sluiten wegens COVID-19. Maar het einde is in zicht... 1 juli mogen wij onze deuren eindelijk weer openen!

Allereerst willen wij jullie enorm bedanken voor de steun in de afgelopen 3 maanden. Wij gaan nog een uitdagende tijd tegemoet, maar samen met jullie staan wij sterk en hopen wij deze periode goed uit te komen.

Het openen van de sportschool gaat uiteraard volgens de regels en richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. In deze e-mail alvast even jullie aandacht voor onderstaande punten. Op 22 juni zullen jullie een uitgebreid protocol ontvangen.

 • Per 1 juli kan jij alleen sporten met een reservering. Zowel bij groepslessen als een fitnesssessie. Reserveren gaat via onze app Olympic Gym Amsterdam. Voor een uitgebreid stappen plan, ga naar: https://olympicgymamsterdam.nl/update-olympic-gym-amsterdam-app/
 • Wij begrijpen dat leden die in de risicogroep vallen extra voorzichtig moeten zijn. Voor jullie komt er een apart tijdsslot gedurende de dag.
 • Voor alle sportende ouders, jullie kinderen zijn straks ook weer welkom! Over de kinderopvang volgt in het protocol nog verdere uitleg.
 • De groepslessen worden voorlopig nog buiten gegeven. Wij doen dit voor de optimale ventilatie. In de toekomst zullen de lessen ook weer binnen gaan plaatsvinden.

Als laatste willen wij de leden die op het moment groepslessen buiten volgen of in de toekomst gaan volgen op het volgende attenderen:
Door COVID-19 hebben wij maar een beperkt aantal plekken in de groepslessen. Niet iedereen kan deelnemen en komt hierdoor op de wachtlijst te staan. Mocht jij je hebben aangemeld en toch niet kunnen deelnemen aan de les, verzoeken wij jou om zelf in de app weer af te melden! Dit kan nu tot 15 minuten voor aanvang van de les. Pas als jij je afmeld krijgen zij een melding om alsnog mee te doen. Doe jij dit niet dan blijft er een plek ongebruikt en dat is zonde!


Nogmaals op 22 juni zullen jullie een uitgebreid protocol ontvangen.


Wij kunnen niet wachten om jullie weer bij Olympic Gym Amsterdam te ontvangen. Nog even volhouden!


Met sportieve groet,


Team Olympic Gym Amsterdam


English:


Dear members,


Exactly three months ago Olympic Gym Amsterdam had to shut its doors because of COVID-19. But the end is in sight... 1st of july we can finally open our doors again!

First of all we would like to thank you so much for all of your continuous support the last three months. We will still be in some tough waters the coming times, but together with you we'll stand strong and hope to get through this difficult time.

The opening of the gym will be according to the rules of the government and the RIVM. In this e-mail we ask your attention for the following points. On the 22nd of june we will send all our members a thorough protocol which everyone needs to read.

 • By the 1st of july you can only train at Olympic Gym Amsterdam by a reservation. For group lessons as well as fitness sessions, this is mandatory by government and no exceptions can be made unfortunately. You can reserve a spot using the Olympic Gym Amsterdam App. For a step-by-step manual go to: https://olympicgymamsterdam.nl/update-olympic-gym-amsterdam-app/
 • We understand that members who are in the "at risk" group (elders, chronically ill etc.) have to be extra carefull. We will create a special timeslot exclusively for you on each day.
 • For all training parents. Your children will be welcome again in our daycare. We'll have a seperate protocol for the parents and children in the daycare as early as the 22nd.
 • The group lessons will remain outdoors. We will keep these outdoors for optimal ventilation. In the future the group lessons will go back indoors, when we can do this safely. Remember: your health and that of our staff is our primary concern.

Last but not least we would like to remind the members that are currently doing group lessons the following:
Because of COVID-19 we only have a certain number of places in the group lessons. We can't host an unlimited number, so members could be waitlisted. If you are occupying a spot and can't come to the class PLEASE sign off again in the app so the position comes free for another member. You can do this untill 15 minutes before class. Only when you cancel can someone on the waitlist join so please don't occupy a spot when you cannot make it to the training.


Again on the 22nd of June we will release a full protocol to all of our members.


We can't wait to welcome you again at Olympic Gym Amsterdam, hang in there!


Best regards,


Team Olympic Gym Amsterdam

Update 7 Corona Virus 1 juli we mogen weer! 

Update 7 Corona Virus 1 juli mogen we weer! - geplaatst op 28-5-2020


Eindelijk is daar het verlossende woord! Waar wij al weken naar toe aan het werken zijn wordt nu werkelijkheid; een versoepeling van de 1 september heropening van sportscholen naar 1 juli! Wij kunnen niet wachten! Achter de schermen zijn wij enorm hard bezig om een van de eerste Corona Proof sportscholen te worden van Nederland. Hierbij komt een focus te liggen op:

 • Optimale ventilatie met frisse buitenlucht [ramen open]
 • Een timeslot systeem voor in de fitnesszaal [zodat wij nooit met teveel mensen binnen zijn]
 • Een routing door de gym en een marketingsysteem [zodat jij veilig kunt sporten]
 • In elke ruimte meerdere schoonmaakstations [zodat alles hygiënisch schoon kan blijven]
 • Extra toezicht en schoonmaak van trainers en personeel [zodat op elk moment van de dag de gym een veilig sportomgeving blijft]
 • Reserveren voor fitnesssessies zal net als de groepslessen via de app gaan plaatsvinden. [boek jouw sessies op tijd!]

Uiteraard komt hier een uitgebreide uitleg op en protocol van op onze website te staan en zullen jullie deze ontvangen via de mail wanneer deze definitief zijn.


Wij kunnen niet wachten jullie weer te verwelkomen bij Olympic Gym Amsterdam!


Tot snel en let op jezelf en elkaar.


Team Olympic Gym Amsterdam

Update 6 Corona Virus Protocollen

Update 6 Corona Virus Protocollen geplaatst op 11-5-2020


Vanaf 11 mei bieden wij een outdoor groepsles rooster aan. Let op deze kan wekelijks iets afwijken, voor het actuele rooster installeer de Olympic Gym Amsterdam app, dit is tevens de manier om te reserveren voor de lessen. Om te zorgen dat al onze leden en ons personeel met een veilig gevoel deze lessen kunnen volgen en kunnen geven hebben wij onderstaande Corona Protocollen in werking gezet. Een ieder die deelneemt aan de outdoor lessen dient zich ten alle tijden aan deze Corona Protocollen te houden.


Algemeen:

 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar (zie twee foto's onder de tekst, wij zorgen voor markering, jij zorgt zelf voor afstand)
 • Schud geen handen
 • Vermijd het aanraken van jouw gezicht
 • Hoest en nies in jouw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
 • Was jouw handen met water en zeep voor en na het bezoek van de sportschool
 • Blijf thuis als jij ziekte klachten hebt of iemand in jouw huishouden positief is getest op het coronavirus
 • Krijg jij klachten als jij aanwezig bent bij Olympic Gym Amsterdam? Ga dan direct naar huis

Voor de leden:

 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van jouw groepsles.
 • Volg alle aanwijzingen op die de instructeur geeft.
 • Er kan geen gebruik gemaakt worden van de kleedkamers, toiletten en fitness ruimte. Naar het toilet gaan doe jij thuis voor de groepsles. Ook douchen moet thuis gedaan worden.
 • Kom in jouw sportkleding en neem een eigen drinkfles mee. Dit is niet aanwezig op locatie.
 • Alle lessen duren 60 minuten. Daarvan is 45 minuten de daadwerkelijke les is en 15 minuten wordt gebruikt om materialen klaar te zetten, op te ruimen en schoon te maken.
 • Jij moet altijd aanmelden van te voren voor de groepsles. Ben jij niet aangemeld, dan mag jij niet meedoen met de les. Er zijn maximaal 9 plekken per groepsles.
 • Het aanmelden gaat via onze Olympic Gym Amsterdam App. Kan jij niet aanmelden voor de les, dan kan jij bellen of een bericht sturen naar Dion 06-39132552.
 • Aanmelden voor de les kan 24 uur voor aanvang van de groepsles.
 • Voor de les wacht jij in de daarvoor aangegeven wachtplaatsen met 1,5 meter afstand. Pas als de instructeur aangeeft dat jij naar de aangegeven sportplaats mag lopen, ga jij daarnaar toe.
 • De instructeur legt van te voren alle materialen klaar voor jou. Jij pakt dus niets zelf vanuit de zaal of fitnessruimte.
 • Als er een groepsles voor jouw les is, wacht jij op de wachtplaatsen. Als iedereen weg is en de instructeur heeft aangegeven dat jij naar een plaats mag, ga jij naar een plaats toe.
 • Aan het einde van de les maak jij zelf jouw gebruikte materialen schoon met de daarvoor aanwezige desinfecterende spullen.
 • Verlaat na de groepsles direct zodra de les is afgelopen en er schoongemaakt is. Blijf niet hangen om te kletsen.
 • Als jouw les normaal gesproken in Zaal 1 is, dan wordt de les nu buiten in het Olympisch Stadion gegeven. Jij wacht van te voren in de daarvoor aangegeven wachtplaatsen voor de hoofdingang van Olympic Gym Amsterdam. De instructeur geeft aan wanneer jij naar binnen mag. Jij loopt naar binnen, voorbij de receptie via de deur naar buiten het Olympisch Stadion in.
 • Als jouw les normaal gesproken in Zaal 2 is, dan wordt de les buiten voor de zaal gegeven. Jij wacht van te voren bij Zaal 2 buiten in de daarvoor aangegeven wachtplaatsen. De instructeur geeft aan wanneer jij naar de aangegeven sportplaats mag.
 • In het geval van regen of slecht weer kunnen wij de les 2 uur van te voren cancellen. Dit wordt naar jou gecommuniceerd. Dit kan kort van te voren zijn, omdat wij helaas geen invloed hebben op het weer en de lessen niet binnen gegeven kunnen worden. Hier moet jij rekening mee houden.
 • De X-fit les is een advanced groepsles. Als jij geen eerdere ervaring hebt met de X-fit les bij Olympic Gym Amsterdam, dan is meedoen met deze les voorlopig niet handig.

Wij verzoeken al onze leden ten alle tijden deze protocollen te volgen.


Veel plezier met de outdoor trainingen.


Pas op jezelf en elkaar.


Olympic Gym Amsterdam

Update 5 Corona Virus

Update 5 Corona virus geplaatst op 7-5-2020


Tot onze grote verbazing is gisteravond (6 mei) door het kabinet bekend gemaakt dat de coronamaatregelen voor de sportscholen verlengt worden tot 1 september dit jaar. Wij hadden ons al voorbereid op een gefaseerde opening met alle protocollen van dien. Helaas moet dit dus nog lange tijd op zich wachten. Wij vinden dit erg vervelend voor zowel ons als sportschool, maar helemaal voor onze leden. Daarom hebben wij jouw hulp nodig! Sporten draagt namelijk bij aan een goede weerstand en gezondheid, daarom is het van belang dat wij eerder open gaan. Ben jij het hier mee eens? Vul dan de petitie in door op deze link te drukken:

https://sportscholen21meiopen.petities.nl/?t=Sportscholen+openen+op+21+mei+2020


NL Actief is zich ook hard aan het maken om de sportscholen eerder open te laten gaan. Zo gaan zij op korte termijn in gesprek met de minister-president en het kabinet. Wij hopen dat hier een positiever bericht uitkomt.


Ondertussen blijven wij doorgaan met ons online platform en de online 1 op 1 coaching. Ook zijn wij druk bezig om dit uit te breiden en kijken wij naar de mogelijkheden om buiten lessen te gaan aanbieden voor groepen tot 10 personen. Als het zover is zullen wij jou natuurlijk op de hoogte brengen!


Alvast bedankt voor het invullen van de petitie en wij hopen jullie snel weer te mogen verwelkomen in de sportschool!


Let goed op jezelf en elkaar!


Olympic Gym Amsterdam

Update 4 Corona Virus

Update 4 Corona virus geplaats op 4-5-2020


Olympic Gym Amsterdam hoopt dat jij in goede gezondheid verkeerd.


De coronacrisis is helaas nog volop aan de gang en blijft een grote impact hebben op velen van ons. Ondanks het versoepelen van de maatregelen binnen sommige branches geldt dit niet voor ons als sportschool. Zojuist is bekend gemaakt dat wij gesloten moeten blijven tot 20 mei 2020. Wij respecteren deze beslissing en blijven de richtlijnen van het rijk en het RIVM volgen. Gezondheid staat voorop!


Achter de schermen zijn wij enorm hard bezig met het uitwerken van de scenario's voor als wij gereguleerd weer open mogen. Wij willen ervoor zorgen dat iedereen dan weer met een gerust hart kan komen sporten. Hier zijn natuurlijk allerlei nieuwe voorzieningen, protocollen en regels voor noodzakelijk. Weet dat wij er alles aan zullen doen om door middel van toegangsregelingen, een richtingverkeer regeling, afstand tussen machines, verschillende in- en uitgangen, schermen, extra schoonmaakmiddelen en nieuwe regels en protocollen er alles aan zullen doen om gereguleerd sporten zodra het mag mogelijk te maken voor onze leden.


Ook voor de mensen die zelfs dan nog huiverig zijn om te sporten zullen wij ons Online aanbod blijven behouden en zelfs verder gaan uitbreiden. Zo gaan wij jou, hoe jij dan ook besluit om bij ons te komen sporten, helpen om juist nu fit en vitaal te blijven. Of dit nu straks weer in de Gym of toch nog even thuis zal zijn. Er zijn nu al mogelijkheden voor 1 op 1 coaching, trainingsschema's voor thuis en natuurlijk onze LIVE groepslessen.


Zodra er meer bekend is van het Rijk/ RIVM zullen wij jullie uiteraard berichten over volgende stappen en onze protocollen.


Vragen? Neem contact op met:

Dion Bout:

06-39132552 dion@olympicgymamsterdam.nl

Talisa Hazes:

06-13237378 talisa@olympicgymamsterdam.nl


Pas goed op jezelf en elkaar.


Stay healthy stay strong,


Team Olympic Gym Amsterdam


English:


Olympic Gym Amsterdam hopes you are safe and in good health.


The Coronacrisis is still in full effect unfortunately and for now will remain having a great impact on all of our lifes. Allthough in some measures have been eased, this is not the case for the sport branche unfortunately. We have just gotten word that we will need to remain closed untill at least the 20th of may. We will respect the decision and guidelines of our government and the RIVM. Our health is the most important thing.


Behind the scenes we are working really hard to prepare for the different scenario's of possible regulated reopening in the near future. We want to make sure that everyone can come and train in the gym and feel safe. To make this possible we'll need new services, protocols and rules. Be certain that we are going to do everything by adapting our entry procedure, one way traffic through the gym, distance between fitness equipment, a different entrance to en exit from the building, screens, extra cleaning sprays and offcourse new rules and protocols so that as soon as we can reopen (regulated) that our members can come and train again and know we've done everything in our power to assure as much safety as possible.


For our members that then still feel hesitant to come and train we will keep our Online programme's and content and will even further expand the package. This way we can make sure that, however you deside to train with us, you can be fit and healthy training with us. Whether this is live in the gym or still at home for awhile.


Right now we allready have possibility's for 1 on 1 coaching, training schedules at home in case you chose this and offcourse our LIVE group lessons. As soon as we know more from the government / RIVM we will follow with an update about possible new protocols etc.


Questions? Get in touch with:

Dion Bout:

06-39132552 dion@olympicgymamsterdam.nl

Talisa Hazes:

06-13237378 talisa@olympicgymamsterdam.nl


Take care of yourself and eachother!


Stay healthy stay strong,


Team Olympic Gym Amsterdam

Update 3 Corona Virus

Update 3 Corona virus geplaats op 21-4-2020

Olympic Gym Amsterdam hoopt dat jij in goede gezondheid verkeerd.


De coronacrisis is helaas nog volop aan de gang en blijft een grote impact hebben op velen van ons. Ondanks het versoepelen van de maatregelen binnen sommige branches geldt dit niet voor ons als sportschool. Zojuist is bekend gemaakt dat wij gesloten moeten blijven tot 20 mei 2020. Wij respecteren deze beslissing en blijven de richtlijnen van het rijk en het RIVM volgen. Gezondheid staat voorop!


Eerder hebben wij gecommuniceerd dat jij gebruik kan maken van ons online platform. Elke dag kan jij een live groepsles volgen, heb jij toegang tot allemaal leuke work-outs en is er de mogelijkheid om persoonlijke coaching te krijgen!


Maak jij hier nog geen gebruik van, maar zou jij dit graag willen? Klik dan op deze link en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met jou op.


Verder zijn wij op het moment al druk bezig met de voorbereidingen op een gefaseerde en verantwoorde openstelling van Olympic Gym Amsterdam. Als het zover is zullen wij jou uiteraard op de hoogte brengen!


Voor vragen kan jij mailen of bellen naar Dion of Talisa.

Dion Bout:

06-39132552 dion@olympicgymamsterdam.nl

Talisa Hazes:

06-13237378 talisa@olympicgymamsterdam.nl


Pas goed op jezelf en op elkaar!


Met sportieve groet,


Team Olympic Gym Amsterdam


English:

Olympic Gym Amsterdam hopes you are safe and in good health.


The Coronacrisis is still in full effect unfortunately and for now will remain having a great impact on all of our lifes. Allthough in some measures have been eased, this is not the case for the sport branche unfortunately. We have just gotten word that we will need to remain closed untill at least the 20th of may. We will respect the decision and guidelines of our government and the RIVM. Our health is the most important thing.


Before we have communicated that you have access to our online platform. Every day you can follow a LIVE group leson through our online platform, we post a daily workout video for everyone at home, and you have the possibility to get Personal Coaching by one of our trainers through our app!


Are you not using this at the moment, but would you like to? Click on this link fill in the form and we will get in touch with you as soon as possible!


Furthermore we are very busy preparing for a fased reopening of our gym, to guarantee everyones safety for when we will open our doors (probably regulated at first.). When we receive more information when this time will come, you will be the first to know, and we will keep you updated as soon as we know more.


For questions you can call Dion or Talisa, details below:

Dion Bout:

06-39132552 dion@olympicgymamsterdam.nl

Talisa Hazes:

06-13237378 talisa@olympicgymamsterdam.nl


Take care of yourself and eachother!


Stay healthy stay strong,


Team Olympic Gym Amsterdam

Update (2) Corona Virus Olympic Gym Amsterdam

Update 2 Corona Virus geplaatst op 1-4-2020


Lieve Leden,


Wij willen beginnen met jou te bedanken voor het geduld, begrip en jouw betrokkenheid naar de sportschool toe. Zonder jou bestaat Olympic Gym Amsterdam niet en dat beseffen wij ons maar al te goed!


Het Corona virus zorgt voor een hectische en onzekere periode voor velen van ons. Eerder nam de overheid al maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken. Dit betekende voor Olympic Gym Amsterdam dat de deuren moesten sluiten. De maatregelen zijn ondertussen aangescherpt en zojuist is bekend geworden dat het sluiten van onze deuren is verlengd tot 28 april. Wij respecteren uiteraard deze beslissing en blijven de richtlijnen van het rijk en het RIVM volgen. Als sportschool begrijpen wij maar al te goed dat de gezondheid van iedereen voorop staat en deze willen wij voor zowel de leden als onze medewerkers waarborgen.


De sportschool heeft zich in een sneltrein vaart moeten aanpassen aan de situatie die op het moment speelt. Een situatie waarvan nu bekend is dat het nog enige tijd gaat duren. Al eerder hebben wij gecommuniceerd dat wij geen overhaaste beslissingen wilde nemen met het oog op de toekomst. Wij hopen na deze crisis weer open te gaan en niet onze deuren permanent te hoeven sluiten.


Desondanks begrijpen wij dat dit voor een aantal van jullie voor onduidelijkheid heeft gezorgd over het lidmaatschap. Via deze e-mail willen wij dan ook wat meer duidelijkheid scheppen.


Ons team is de afgelopen week druk bezig geweest met een online platform te creëren. Dit platform is exclusief en alleen toegankelijk voor onze leden.

Wat houdt dit exclusieve online platform in? Hieronder de verschillende mogelijkheden.

Iedere week worden er live groepslessen gegeven via Facebook:


Maandag:

Booty en Belly Shape – gegeven door Boy

Dinsdag:

Barre Workout [NIEUW!] – gegeven door Kwini

Woensdag:

Hatha Yoga – gegeven door Sinead

Donderdag:

Shape en Core – gegeven door Rim

Vrijdag:

Bodyshape – gegeven door Devon

Zaterdag:

Pilates – gegeven door Fleur

Zondag:

Bodyshape – gegeven door Jessie

Persoonlijke begeleiding van een trainer:

 • 1 op 1 Get Started consult [telefonisch]
 • Op maat gemaakt trainingsprogramma voor thuis
 • Op maat gemaakt voedingsadvies
 • Tussentijdse evaluaties
 • Altijd direct in contact met je persoonlijke coach via de app

Verder heb jij toegang tot ons Youtube kanaal, Instagram en Facebook waarop wij verschillende home work-outs, kids work-outs, voedingsadviezen en andere leuke content plaatsen.

Om jou op de juiste manier verder te helpen vragen wij aan jou om op DEZE LINK te klikken en daar één van de opties te kiezen.

Wij hopen dat jij je kan vinden in één van de gegeven opties en zo meer duidelijkheid hebt gekregen.

Voor nu wensen wij iedereen heel veel sterkte toe en wij hopen jou snel in goede gezondheid weer te mogen ontvangen bij Olympic Gym Amsterdam. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!


Met sportieve groet,


Team Olympic Gym Amsterdam


Als het goed is heeft u dit bericht ook in uw e-mail die bij ons geregistreerd staat ontvangen. Mocht dit niet zo zijn, stuur een bericht naar dion@olympicgymamsterdam.nl met jouw juiste gegevens zodat dit in ons systeem kan worden aangepast.


English:


Dear Members,


We want to start by thanking you for your patience, understanding and commitment tot he gym. We realise that Olympic Gym Amsterdam does not exist without you!


The Corona virus is causing a hectic and unceratin period for many of us. Previously the government took measures to limit the spread of the virus. For Olympic Gym Amsterdam this meant that the doors had to close. The measures have since been tightened up and it has just become known that the we have to keep the doors closed until April 28th. We obviously respect this decision and will continue to follow the guidelines of the government and RIVM. As a gym we understand as no other that the health of everyone comes frist. We want to guarantee this for both our members and staff.


The gym has had to quickly adapt to the current situation. A situation of which it is now known that it’ll take some time. As we communicated before, we didn’t want to make hasty decisions regarding the future of Olympic Gym Amsterdam. We hope to reopen after this crisis and not have to close our doors permanently.


Nevertheless, we understand that this has caused some of you to be confused about the memberships. With this e-mail we would like to create some clarity.


Our team has been busy creating an online platform over the past week. This platform is exclusive and only accessible to our members.

What does this exclusive online platform mean? Listed below are the different possibilities:

Every week there are live group lessons via Facebook:

Maandag:

Booty and Belly Shape – by Boy

Tuesday:

Barré (NEW!) – By Kwini

Wednesday:

Hatha Yoga – by Sinead

Thursday:

Shape and Core – by Rim

Friday:

Bodyshape – by Devon

Saturday:

Pilates- by Fleur

Sunday:

Bodyshape – by Jessie


Personal coaching from a trainer:

 • 1 on 1 Get Started consultancy (by phone)
 • Custom-made training programme for home
 • Custom-made nutritional advice
 • Mid-term evaluations
 • Always in direct contact with your personal coach via the app

You also have access to our Youtube channel, Instagram and Facebook on which we post various home work-outs, kids work-outs, nutritional advice and other fun content.

Olympic Gym Amsterdam would like to ask you to click on THIS LINK and choose one of the options.

The link is in dutch. Below you will find the translation of the options in english.

A.  I fully support the gym and do not use our exclusive online platform.
B.  I fully support the gym and am happy to use our exclusive online platform.
C.  I am not going to use the exclusive online platform and would like a compensation.

We hope that you can find yourself in one of the given options and that you’ll get more clarity.

For now we wish everyone a lot of strenght and we hope to welcome you back soon in good health at Olympic Gym Amsterdam. Take good care of yourself and each other. Stay safe!

Kind regards,

Team Olympic Gym Amsterdam

You should have already received this message in your e-mail inbox with which your registered with us. If you didn't receive an e-mail send your right e-mail adres to dion@olympicgymamsterdam.nl so we can update your details in our system.

Update Corona Olympic Gym Amsterdam

Update Corona Olympic Gym Amsterdam - geplaatst op 24-03-2020


Wij van Olympic Gym Amsterdam willen jullie graag op de hoogte blijven houden van alle ontwikkelingen in deze onzekere tijden. Nederland is nog steeds in de greep van het Corona Virus, wat betekent dat ook wij helaas nog steeds gesloten zijn. Om gezond te blijven is het belangrijk om voldoende te blijven bewegen. Beweging is namelijk een van de beste manieren om jouw immuunsysteem te versterken. Op dit moment is dit fysiek helaas niet mogelijk in de sportschool, maar gelukkig zijn er genoeg andere mogelijkheden. 

Zoals de meeste al weten, kunnen online trainingen gevolgd worden via de link: https://olympicgymamsterdam.nl/online-trainingen/. Dit zijn korte work-out video’s die gemakkelijk thuis uitgevoerd kunnen worden. 

Binnenkort komen ook de groepslessen van onze vaste groepslesinstructeurs online. Deze zijn wederom zo gemaakt dat ze gemakkelijk thuis uitgevoerd kunnen worden. 

Heb jij nu al de behoefte om groepslessen te volgen, die niet door onze instructeurs worden gegeven? Dit kan! In samenwerking met Les Mills bieden wij jou als lid van Olympic Gym Amsterdam de mogelijkheid om de komende 60 dagen GRATIS gebruik te maken van Les Mills On Demand. Les Mills On Demand is een online platform met zo’n 1.000 work-outs die jij thuis kunt volgen. Het biedt voor ieder wat wils, zoals: cardio, kracht, dans, body & mind en ga zo maar door. De work-outs van Les Mills zullen waarschijnlijk geen onbekend terrein voor jou zijn, dit zijn namelijk ook de lessen die onze instructeurs gebruiken. 


Ben jij geïnteresseerd?! Zo meld jij je aan: 

Stap 1: Ga met jouw laptop/computer naar deze link: https://www.lesmillsondemand.com/en_eu/hdd_affiliate_offer/ 

Stap 2: Vul jouw persoonlijke gegevens is. 

(LET OP: Jij moet ook jouw betaalgegevens (creditcard of PayPal) invullen, maar jij hoeft uiteraard niks te betalen indien jij binnen 60 dagen jouw account weer stopzet. Een PayPal account maak jij eenvoudig en snel aan via deze link: https://bit.ly/3b3ykmF) 

Stap 3: Start met jouw favoriete Les Mills workout! Mocht jij na 60 dagen niet willen doorgaan, zorg er dan voor dat jij via het platform Les Mills on Demand voor het einde van de free trail period stopzet. 


Mocht jij niet willen registreren voor Les Mills On Demand, dan heb jij via deze link toegang tot al zo’n 100 gratis (korte) work-outs en oefeningen die je kan volgen. 


Blijf ondertussen nog steeds onze Website, Instagram en Facebook scherp in de gaten houden voor nieuwe ontwikkelingen, online trainingen en interessante content! 


Verder begrijpen wij als Olympic Gym Amsterdam heel goed dat dit een onzekere tijd is voor iedereen. Dit geldt ook voor ons als sportschool. Reeds heeft de incasso van de lidmaatschapsgelden plaatsgevonden. Op dit moment zullen deze dus doorgaan, zoals altijd wordt gedaan. Wij weten nog niet hoe lang wij gesloten moeten blijven en dus zal er enige tijd overheen gaan voordat wij een passende oplossing kunnen toepassen. Wij vragen daarom om jouw geduld en begrip tot het moment dat wij weer operationeel mogen zijn. Heb jij nog meer vragen hierover, dan kun jij contact opnemen met dion@olympicgymamsterdam.nl of talisa@olympicgymamsterdam.nl.  


Alvast bedankt voor jouw begrip en in de tussentijd zullen wij er alles aan doen om jou thuis sportief te kunnen begeleiden! 

Wij hopen jou met deze update weer goed op weg te kunnen helpen. Pas goed op jezelf!

 

Met sportieve groet, 


Team Olympic Gym Amsterdam 


ENGELS 

Dear Member, 

We of Olympic Gym Amsterdam would like to keep you updated on the developments in this insecure time. Due to the Corona Virus, Olympic Gym is still closed. We don’t know how long this will be. To stay healthy it’s important to keep moving. This is one of the ways to improve your immune system. Unfortunately at the moment this is not possible to do this physically in the gym, but there are more than enough other options to do at home! 

As you already know you can follow online work-outs through this link: https://olympicgymamsterdam.nl/online-trainingen. These are short work-out videos which you can do at home.  

Very soon there’ll be online groupclasses instructed by our own groupclass instructors. These are also made in a way to do this work-out easily at home.  

Do you already feel the need to do a groupclass? This is possible! In co-operation with Les Mills we offer you as a member of Olympic Gym the possibility to use Les Mills On Demand for FREE for 60 days. Les Mills On Demand is an online platform with around 1.000 workouts you can do at home. It has something for everybody, like: cardio, strength, dance, body & mind and much more! You might be familiar with the classes of Les Mills. These are the same programs as our instructors use at Olympic Gym Amsterdam. 

Are you interested? This is how you sign up: 

Step 1: Open your laptop/computer and go to this link: https://www.lesmillsondemand.com/en_eu/hdd_affiliate_offer/ 

Step 2: Fill in your personal information. 

(WARNING: You have to fill in your payment information (creditcard or PayPal). Ofcourse you don’t have to pay if you stay within the 60 days and stop your account.You can easily sign up for PayPal with this link: https://bit.ly/3b3ykmF) 

Step 3: Start your favorite Les Mills workout! If you don’t want to continue after those 60 days, make sure you stop your account through the Les Mills On Demand plaform before the free trail period.  

In case you don’t want to sign up for Less Mills On Demand, this link: https://watch.lesmillsondemand.com/at-home-workouts  gives you access to about 100 free (short) workouts and excersices to do at home. 

In the mean time keep a close eye on our Website, Instagram and Facebook for new developments, online workouts and other new interesting content. 

Furthermore we as Olympic Gym understand as no other that this is an uncertain time for everyone, as for our gym. The incasso of the membership fees already took place. This will go on as it normally does. We don’t know for how long we will be closed and some time will pass before we find a fitting solution. That’s why we ask for your patience and understanding untill the moment that we’re operational again. If you have any questions about this, please contact 

dion@olympicgymamsterdam.nl or talisa@olympicgymamsterdam.nl.  


Thank you in advance for you patience and understanding and in the mean time we will do everything to keep you fit at home! 


We hope this update will help you and stay safe! 


Kind regards, 


Team Olympic Gym Amsterdam 

Tijdelijk gesloten door Corona Virus (hier was nog weinig bekend)

Beste leden van Olympic Gym Amsterdam, (geplaatst op 15-3-2020)

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de gezondheid van onze leden en medewerkers. Op dit moment volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen zullen ook wij Olympic Gym Amsterdam vanaf heden onze deuren dicht moeten houden tot 6 april.

Graag houden wij jou op de hoogte om je thuis te ondersteunen met programma’s om fit en vitaal te blijven. Ook kan jij ons volgen via onze sociale mediakanalen (@olympicgym.amsterdam).

We willen je alvast bedanken voor je begrip en hopen je snel weer te mogen verwelkomen in Olympic Gym Amsterdam.

Met sportieve groet,

Team Olympic Gym Amsterdam

Voor vragen kan je een e-mail sturen naar talisa@olympicgymamsterdam.nl.

English:

Dear members of Olympic Gym Amsterdam,

We feel responsible for the health of our members and co-workers. At this point, we are following the guidelines of the RIVM and government. To prevent further spread of the corona virus we, Olympic Gym Amsterdam, will close our doors from now on till the 6th of April.

To stay fit and healthy we will provide you with work outs you can do at home. You can also follow us thru our social media channels (@olympicgym.amsterdam).

We would like to thank you for your understanding and hope to welcome you soon in Olympic Gym Amsterdam.

With kind regards,

Team Olympic Gym Amsterdam

For any questions, you can send an e-mail to talisa@olympicgymamsterdam.nl

Corona maatregelen (voor de lockdown)

Corona virus maatregelen Olympic Gym Amsterdam 11-3-2020


Wij horen de laatste weken steeds meer over het coronavirus, nu ook in Europa en Nederland. Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt hoe wij als Olympic Gym Amsterdam daar mee omgaan. Vandaar dit algemene bericht voor klanten/leden en personeel van Olympic Gym Amsterdam.

In de eerste plaats volgen wij de ontwikkelingen op de voet. Wij laten ons daarbij informeren door het RIVM en de GGD. Zodra zij aangeven dat maatregelen noodzakelijk zijn, zullen wij die dan ook direct nemen.

Voor nu geldt dat wij klanten/leden en medewerkers vragen de gebruikelijke hygiënemaatregelen toe te passen die gelden voor alle virussen, die griep en verkoudheid kunnen geven:

- Was je handen regelmatig (voor en na het sporten)
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
- Gebruik papieren zakdoekjes
- Maak toestellen goed schoon met schoonmaakmiddel
- Schud elkaars handen niet

Verder vragen wij leden en personeel dringend thuis te blijven wanneer zij griep symptomen of koorts hebben.

Verder zijn er in de gym extra schoonmaakrondes en staan er op (nog) meer punten schoonmaaksprays.

Bij ziekte adviseert de GGD om de reguliere lijn richting de huisarts te volgen.

Op de websites van het RIVM en de GGD wordt de informatie continu bijgewerkt.

 • GGD: https://www.ggd.amsterdam.nl/…/infectiez…/nieuw-coronavirus/
 • RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Wanneer wij op advies van deze instanties aanvullende maatregelen moeten nemen, dan informeren wij u daar uiteraard direct over.
Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met dion@medicovision.nl vanaf 12-3-2020 dion@olympicgymamsterdam.nl

Team Olympic Gym Amsterdam