24 november 2020 
in Nieuws

Klanttevredenheids enquête

Klanttevredenheids enquête

Beste leden,

Onze namen zijn Julia Schuiling, Simon Roozendaal en Milan van Eck en wij studeren Sport, Management & Ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Het komende half jaar lopen wij stage bij de marketing en sportadvies afdeling van Olympic Gym Amsterdam. Wij hebben hierbij de opdracht gekregen onderzoek te doen naar de klanttevredenheid binnen Olympic Gym Amsterdam.

Eerder dit jaar is er ook een vragenlijst verstuurd. Dit gebeurde vlak nadat de deuren moesten sluiten in verband met COVID-19. De feedback dat uit deze vragenlijst is gekomen, heeft ervoor gezorgd dat Olympic Gym Amsterdam beter kon inspelen op de behoefte van haar leden. Inmiddels zijn wij alweer heel wat maanden verder en zijn de sportscholen gelukkig ook weer open. Het is daarom ook nu weer van belang dat Olympic Gym Amsterdam inzicht krijgt in uw behoefte.

Voor ons onderzoek hebben wij wederom een online vragenlijst opgesteld en willen wij u vragen deze voor ons in te vullen. Het invullen van de online vragenlijst zal ongeveer 5 tot 7 minuten duren. De vragenlijst is geheel anoniem. U kunt uw mening geven en aangeven wat uw behoefte zijn over verschillende onderdelen van Olympic Gym Amsterdam. Door deze vragenlijst in te vullen kunnen wij er samen weer voor zorgen dat Olympic Gym Amsterdam nog beter aan uw wensen kunt voldoen tijdens en na deze crisisperiode.

De informatie die uit de online vragenlijst komt gaan wij gebruiken om een gefundeerd advies te geven aan Olympic Gym Amsterdam. Op die manier willen wij Olympic Gym Amsterdam helpen om beter in te spelen op de behoeftes van haar leden. Door op deze link te klikken gaat u naar de online vragenlijst. Wij willen u vriendelijk verzoeken deze in te vullen. Neem rustig de tijd om de vragen door te lezen en deze zo eerlijk mogelijk te beantwoorden.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, naar aanleiding van deze online vragenlijst, dan kunt u altijd contact opnemen door te mailen naar info@olympicgymamsterdam.nl.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Julia Schuiling, Simon Roozendaal en Milan van Eck

Namens Olympic Gym Amsterdam

English

Dear members,

Our names are Julia Schuiling, Simon Roozendaal and Milan van Eck and we study Sport, Management & Business at the Hogeschool van Amsterdam (HvA). The next six months we will do an internship at the marketing and sports consultancy department of Olympic Gym Amsterdam. We have been commissioned to do research on customer satisfaction within Olympic Gym Amsterdam.

Earlier this year we also sent out a questionnaire. This happened just after the doors had to close because of COVID-19. The feedback that came out of this questionnaire ensured that Olympic Gym Amsterdam was better able to respond to the needs of its members. In the meantime we are many months further and fortunately the gyms are open again. It is therefore important that Olympic Gym Amsterdam gets insight into your needs.

For our research we have again drawn up an online questionnaire and we would like to ask you to fill it in for us. Completing the online questionnaire will take about 5 to 7 minutes. The questionnaire is completely anonymous. You can give your opinion and indicate what your needs are about different parts of Olympic Gym Amsterdam. By filling in this questionnaire together we can make sure that Olympic Gym Amsterdam can meet your needs even better during and after this crisis period.

We will use the information from the online questionnaire to give a well-founded advice to Olympic Gym Amsterdam. In this way we want to help Olympic Gym Amsterdam to better respond to the needs of its members. By clicking on this link you go to the online questionnaire. We kindly ask you to fill it in. Please take your time to read through the questions and answer them as honestly as possible.

If you have any questions or remarks, based on this online questionnaire, you can always contact us by sending an email to info@olympicgymamsterdam.nl.

Thank you in advance for your cooperation.

Kind regards,

Julia Schuiling, Simon Roozendaal en Milan van Eck

On behalf of Olympic Gym Amsterdam

Over de schrijver
Reactie plaatsen