15 oktober 2020 
in Nieuws

Update 14 Corona Virus + Nieuws verbouwing

Update 14 Corona Virus + Nieuws verbouwing

Beste leden,

Gisteren is er opnieuw een persconferentie geweest waarin de maatregelen weer flink zijn aangescherpt voor verschillende sectoren. Voor ons gelukkig goed nieuws, want voor de sportscholen veranderd er vrijwel niets. Uiteraard blijven de huidige regels die wij hanteren van kracht.

Verder is het jullie hoogstwaarschijnlijk niet ontgaan dat wij zijn begonnen met een verbouwing. Zoals in de nieuwsbrief eerder aangegeven willen wij jullie via deze e-mail hierover informeren. Wij willen jullie in deze e-mail ook uitleggen waarom deze verbouwing plaatsvindt.

Het afgelopen jaar is een bewogen jaar geweest en wij moesten onze deuren maar liefst 3,5 maand sluiten wegens COVID-19. Vanaf 1 juli mochten de deuren gelukkig weer open met de nodige maatregelen. Helaas heeft de sluiting een hoop teweeg gebracht en zo ook de nodige consequenties bij ons opgeleverd. In de afgelopen periode hebben wij daarom kritisch moeten kijken naar onze huidige situatie en hoe wij deze op een juiste manier kunnen vervolgen. Hierdoor moesten wij een aantal besluiten nemen, wat tot het volgende heeft geleid:

Een gedeelte van de ruimte waar Olympic Gym Amsterdam zich in bevindt gaan wij teruggeven aan de verhuurder. Een gedeelte van de overgebleven ruimte gaan wij daarom efficiënter indelen. Voor de huidige indeling en hoe de indeling gaat worden, verwijzen wij jullie graag naar onderstaande plattegrond.

Hieronder nog even puntsgewijs de veranderingen:

 • Zaal 2 en de kantoren die hierboven zijn gelegen, komen te vervallen. [rood/wit gestreept]
 • Skinmetics gaat verplaatsen [paars] en de kapper gaat weg. In deze ruimte wordt de nieuwe entree, juice bar en receptie geplaatst. [groen]
 • Naast de nieuwe locatie van Skinmetics komt een open kantoor voor onze werknemers. [bruin/groen]
 • De dameskleedkamer schuift op en komt naast die van de heren te liggen. [roze/blauw]
 • Door de opschuiving van de dameskleedkamer, het weggaan van de kapper en de herindeling van de juice bar en receptie, wordt er een nieuwe trainingszaal gecreëerd. [rood]
 • De sauna en het Turks-stoomcabine komen te vervallen.
 • Waar voorheen de Inbody-scan, de zonnebank en de UA winkel zaten, komt een extra functionele trainingsruimte. [geel]

De dames- en herenkleedkamer krijgen dus eindelijk een upgrade(!). Verder gaan we door alle veranderingen onze ruimtes efficiënter gebruiken. Hiermee vervangen wij de ruimtes die wij eerder in gebruik hadden. Dit heeft helaas wel geresulteerd in het feit dat wij afscheid nemen van de Sauna en het Turks-stoombad. Wij begrijpen dat dit voor de leden die hier gebruik van maken als vervelend nieuws komt. Wij zijn op het moment nog aan het onderzoeken of wij in de toekomst infrarood sauna’s kunnen plaatsen.

Met een verbouwing is enige overlast helaas niet uit de weg te gaan. Wij zullen ons uiterste best doen om dit tot het minimum te beperken. De kleedkamers zullen voor een korte periode buiten gebruik zijn en wij sturen hier bijtijds een bericht over. Er gaat gestart worden bij de herenkleedkamer en dat wordt gevolgd met de dameskleedkamer.

Heel erg bedankt voor jullie medewerking en op naar een mooi resultaat!

Voor vragen kan jij terecht via ons telefoonnummer 020-6752313 of stuur een e-mail naar info@olympicgymamsterdam.nl

Let goed op jezelf en elkaar!

Met sportieve groet,

Team Olympic Gym Amsterdam

English

Dear members,

Yesterday there was another press conference in which the measures were tightened up for various sectors. Fortunately almost nothing will change for the gyms. Of course, the current rules that we have remain in force.

Furthermore, it has probably not escaped your notice that we have started a renovation. As previously indicated in the newsletter, we would like to inform you about this via this e-mail. In this e-mail we also want to explain why this renovation is taking place.

The past year has been an eventful year and we had to close our doors for 3.5 months because of COVID-19. From 1 July the doors were open again with the necessary measurements. Unfortunately, the closure has brought a lot of consequences for us. In the past period we have had to look critically at our current situation and how we can continue it in the right way. As a result, we had to take a number of decisions, which led to the following:

We will return part of the space where Olympic Gym Amsterdam is located to the landlord. A part of the remaining space we will divide more efficiently. For the current layout and how the layout will be, we would like to refer you to the plan below.

Listed below you will find the changes:

 • Room 2 and the offices located above will be removed. [red/white striped]
 • Skinmetics will move [purple] and the hairdresser will leave. In this room the new entrance, juice bar and reception will be placed. [green]
 • Next to the new location of Skinmetics there will be an open office for our employees. [brown/green]
 • The ladies’ changingroom will be moved up and placed next to the men’s changingroom. [pink/blue]
 • By shifting the ladies’ changingroom, leaving the hairdresser and rearranging the juice bar and reception, a new training room is created. [red]
 • The sauna and Turkish-steam cabin will be demolished.
 • Where previously the Inbody-space, sunbed and UA store were located, now there will be extra functional training space. [yellow]

So the ladies and men’s changingroom will finally get an upgrade(!). Furthermore, due to all the changes, we are going to use our rooms more efficiently. The rooms we used before will be replaced! Unfortunately this has resulted in the fact that we say goodbye to the Sauna and Turkish steam bath. We understand that this comes as unpleasant news for the members who use it. We are currently still investigating whether we can install infrared saunas in the future. More information about this will come at a later time.

Unfortunately with a renovation some inconvenience can not be avoided. We will do our utmost to keep this to a minimum. The changingrooms will be out of use for a short period of time and we will send you a message about this in time. We will start at the men’s changingroom and that will be followed by the ladies changingroom.

Thank you very much for your cooperation and we are looking forward to a great end result!

If you have any questions, please call us on 020-6752313 or send an e-mail to info@olympicgymamsterdam.nl.

Take care of yourself and each other!

With sportive greetings,

Team Olympic Gym Amsterdam

Over de schrijver
Reactie plaatsen