15 december 2020 
in Nieuws

Update 24 Corona Virus

Update 24 Corona Virus – Mogelijkheden lockdown

Beste leden,

In deze e-mail hebben wij voor jou uitgebreide informatie over de alternatieven voor fitness, thuissporten met begeleiding, uitleensets en opties met betrekking tot jouw lidmaatschap.

Deze lockdown is weer een vervelende periode en wij willen jou daarom zoveel mogelijk tegemoet komen. Met betrekking tot jouw lidmaatschap hebben wij 2 opties uitgewerkt. Door op deze link te klikken kan jij onze poll invullen en jouw keuze doorgeven. Jij hebt de keuze uit de volgende opties:

Optie 1: Ik wil Olympic Gym Amsterdam blijven steunen en betaal mijn lidmaatschap door. Daarbij kan ik gebruik maken van de alternatieve mogelijkheden voor de groepslessen en fitness.

Optie 2: Ik wil mijn lidmaatschap bevriezen voor de tijd dat Olympic Gym Amsterdam gesloten is door de aangescherpte corona maatregelen. Daarbij maak ik geen gebruik van de alternatieve mogelijkheden voor groepslessen en fitness.

Om het thuis sporten te verbeteren willen wij jou de mogelijkheid geven om materialen te lenen. Wij hebben de materialen op een lease contract en het is daarom erg belangrijk dat de materialen weer netjes worden ingeleverd. Op elke set zit een borg die betaalt moet worden bij het ophalen van de set. De borg moet contant betaald worden. Bij volledige teruggave van de materialen krijg jij de borg terug. De keuze is uit de volgende sets:

Set 1: Step + Bodypump stang – 100,- euro borg

Set 2: Step + dumbbells – 100,- euro borg

Set 3: Step + dumbbells + Bodypump stang – 150,- euro borg

Set 4: Pilates ring + elastiek – 50,- euro borg

Set 5: Crossfit stang + 1 set platen + klemmen – 150,- euro borg

Jij kan de set ophalen bij de achterdeur van Zaal 2. Daar zal een werknemer van Olympic Gym Amsterdam voor jou klaarstaan om te helpen. De teruggave is 17 of 18 januari 2021. Bij ophalen van de materialen moet jij jouw handtekening zetten met akkoord op de datum van teruggave. Als de corona maatregelen nog worden aangepast, passen wij de teruggave datum ook aan. Op de volgende dagen en tijden kunnen de sets opgehaald worden, buiten deze dagen en tijden is het niet mogelijk:

Woensdag 16 december 09:00-11:00 en 17:00-19:00 uur

Donderdag 17 december 09:00-11:00 en 17:00-19:00 uur

Vrijdag 18 december 09:00-12:00 uur

Mocht jij de aankomende weken een afspraak hebben staan met een van onze trainers van de fitness, dan komt deze helaas te vervallen. De trainer zal met jou contact opnemen hierover en alternatieve mogelijkheden aanbieden.

De online groepslessen zijn vanaf vandaag van start gegaan. Het groepslesrooster wat in de app staat is leidend en hier kunnen aanpassingen in gedaan worden. Houd de app dan ook goed in de gaten. Een tip om de lessen goed te kunnen volgen. Als jij op de knop NU DEELNEMEN klikt en geen beeld geeft, klik dan op de knop SEND LINK. Dan krijg jij een link opgestuurd naar jouw e-mail. Door op de link te klikken kan jij de les live volgen. De app krijgt binnen een week een update en daar moet het probleem mee opgelost zijn.

Naast de online groepslessen gaan wij ook weer Home Work-outs online zetten. Deze zijn in onze app, via social media en de website te vinden.

Mocht jij vragen hebben, zijn wij vanaf van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 9:00 en 12:00 en tussen 14:00 en 17:00. Jij kunt ook e-mailen naar info@olympicgymamsterdam.nl.

Let goed op jezelf en elkaar!

Met sportieve groet,

Team Olympic Gym Amsterdam

English:

Dear members,

In this email we have detailed information for you about the alternatives to fitness, home sports with guidance, loan sets and options regarding your membership.

This lockdown is another difficult period and we want to accommodate you as much as possible. With regard to your membership we have developed 2 options. By clicking on this link you can fill out our poll and make your choice. You can choose from the following options:

Option 1: I want to continue to support Olympic Gym Amsterdam and pay my membership. I can make use of the alternative options for group classes and fitness.

Option 2: I want to freeze my membership for the time that Olympic Gym Amsterdam is closed due to the tightened corona measures. I will not make use of the alternative options for group classes and fitness.

In order to improve working out at home we would like to give you the opportunity to borrow materials. We have the materials on a lease contract and it is therefore very important that the materials are returned neatly. On each set there is a deposit that must be paid when picking up the set. The deposit must be paid in cash. When the materials are returned in full you will get the deposit back. You can choose from the following sets:

Set 1: Step + Bodypump barbell – 100,- euro deposit

Set 2: Step + dumbbells – 100,- euro deposit

Set 3: Step + dumbbells + Bodypump barbell – 150,- euro deposit

Set 4: Pilates ring + elastic band – 50,- euro deposit

Set 5: Crossfit barbell + 1 set of plates + clamps – 150,- euro deposit

You can pick up the set at the back door of Zaal 2. An employee of Olympic Gym Amsterdam will be there to help you. The return date is 17 or 18 January 2021. When you pick up the materials, you have to sign and agree on the date of return. If the corona measures are being adjusted, we will also adjust the return date. On the following days and times the sets can be picked up, outside these days and times it’s not possible:

Wednesday December 16th 09:00-11:00 and 17:00-19:00

Thursday December 17th 09:00-11:00 and 17:00-19:00

Friday December 18th 09:00-12:00

If you have an appointment with one of our fitness trainers in the upcoming weeks, this will unfortunately be cancelled. The trainer will contact you about this and offer alternative options.

The online group classes have started today. The groupclass schedule in the app is leading and adjustments can be made in there. Keep a close eye on the app. A tip to be able to follow the classes in a good way. If you click on the button NU DEELNEMEN and doesn’t show a screen, click on the button SEND LINK. Then you will get a link sent to your e-mail. By clicking the link you can follow the class live. The app will get an update within a week and that should solve the problem.

Besides the online group classes we will also have Home Work-outs online again. These can be found in our app, via social media and the website.

If you have any questions, we can be reached by phone from Monday to Friday between 9:00 and 12:00 and between 14:00 and 17:00. You can also email us at info@olympicgymamsterdam.nl.

Take care of yourself and each other!

With sportive greetings,

Team Olympic Gym Amsterdam

Over de schrijver
Reactie plaatsen